TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2021

Đã tiếp nhận
95 hồ sơ

Đang xử lý
41 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
96.84 (%)