TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2024

Đã tiếp nhận
1313 hồ sơ

Đang xử lý
245 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
85.53 (%)