TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2021

Đã tiếp nhận
1027 hồ sơ

Đang xử lý
303 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
97.47 (%)