TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2022

Đã tiếp nhận
1815 hồ sơ

Đang xử lý
634 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
82.04 (%)