TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2022

Đã tiếp nhận
748 hồ sơ

Đang xử lý
332 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
82.75 (%)