TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2020

Đã tiếp nhận
1147 hồ sơ

Đang xử lý
469 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
88.4 (%)