TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2023

Đã tiếp nhận
2112 hồ sơ

Đang xử lý
715 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
83.43 (%)