TÌNH HÌNH XỬ LÝ
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 3,4 NĂM 2021
Đã nhận 49 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn93.88 %
Đã xử lý 31 hồ sơ
Đúng hạn 30 (96.77 %)
Trễ hạn 1 (3.23 %)
Đang xử lý 18 hồ sơ
Đúng hạn 16 (88.89 %)
Trễ hạn 2 (11.11 %)