TÌNH HÌNH XỬ LÝ
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 3,4 NĂM 2022
Đã nhận 85 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn92.94 %
Đã xử lý 77 hồ sơ
Đúng hạn 71 (92.21 %)
Trễ hạn 6 (7.79 %)
Đang xử lý 8 hồ sơ
Đúng hạn 8 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)