TÌNH HÌNH XỬ LÝ
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 3,4 NĂM 2020
Đã nhận 263 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn81.37 %
Đã xử lý 172 hồ sơ
Đúng hạn 172 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 91 hồ sơ
Đúng hạn 42 (46.15 %)
Trễ hạn 49 (53.85 %)