TÌNH HÌNH XỬ LÝ
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 3,4 NĂM 2024
Đã nhận 167 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn94.01 %
Đã xử lý 166 hồ sơ
Đúng hạn 157 (94.58 %)
Trễ hạn 9 (5.42 %)
Đang xử lý 2 hồ sơ
Đúng hạn 0 (0 %)
Trễ hạn 2 (100 %)