TÌNH HÌNH XỬ LÝ
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 3,4 NĂM 2023
Đã nhận 114 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn98.25 %
Đã xử lý 105 hồ sơ
Đúng hạn 105 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 9 hồ sơ
Đúng hạn 7 (77.78 %)
Trễ hạn 2 (22.22 %)