TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 07 / 2024
Đã nhận 4 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn125 %
Đã xử lý 2 hồ sơ
Đúng hạn 2 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 4 hồ sơ
Đúng hạn 3 (75 %)
Trễ hạn 1 (25 %)