TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 05 / 2022
Đã nhận 131 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn92.37 %
Đã xử lý 27 hồ sơ
Đúng hạn 26 (96.3 %)
Trễ hạn 1 (3.7 %)
Đang xử lý 104 hồ sơ
Đúng hạn 95 (91.35 %)
Trễ hạn 9 (8.65 %)