TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 01 / 2021
Đã nhận 95 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn94.74 %
Đã xử lý 54 hồ sơ
Đúng hạn 53 (98.15 %)
Trễ hạn 1 (1.85 %)
Đang xử lý 39 hồ sơ
Đúng hạn 37 (94.87 %)
Trễ hạn 2 (5.13 %)