TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 06 / 2021
Đã nhận 55 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn98.18 %
Đã xử lý 12 hồ sơ
Đúng hạn 12 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 43 hồ sơ
Đúng hạn 42 (97.67 %)
Trễ hạn 1 (2.33 %)