TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 06 / 2023
Đã nhận 18 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 1 hồ sơ
Đúng hạn 1 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 17 hồ sơ
Đúng hạn 17 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)