TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 07 / 2020
Đã nhận 128 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn62.5 %
Đã xử lý 11 hồ sơ
Đúng hạn 11 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 117 hồ sơ
Đúng hạn 69 (58.97 %)
Trễ hạn 48 (41.03 %)